Заявка за участие в курс

1. ИЗБЕРЕТЕ ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ НА КУРСА ОТ ТУК

Избери обучение:
Начало на курс*

2. ПОПЪЛНЕТЕ КАРТАТА ЗА УЧАСТИЕВнимание !!! Непопълването на тази карта води до непризнаване на Вашето участие.
Предоставените от Вас данни не са публични и служат единствено за отчитане пред Европейската комисия1


Карта за участие

по схема за предоставяне на БФП по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Раздел І. Информация за Вас, подателя на информацията (вижте указанията)

1. Трите Ви имена:*
2. Вашето ЕГН:*
3. Вашият пол:*

4. Вашият настоящ адрес

Област*
Община:*
Населено място:*
Адрес:*
4a. Телефон за контакт:*
4б. Електронна поща*
5. Към коя от групите се причислявате при влизане в проекта? (Само един възможен отговор)
6 . Попадате ли в някоя от тези групи в неравностойно положение? (Възможен е повече от един отговор)
7. Попадате ли в някоя от тези категории домакинства? ( Възможен е повече от един отговор )
8. С какво завършено образование сте?
Съгласен/съгласна съм данните за расов или етнически произход да бъдат обработвани (декларация съгласно чл.5, ал.2,т.2 от Закона за защита на личните данни)*

Курсове