Аналитични разработки

В тази секция ще бъдат качвани финалните версии на аналитичните разработки по всички дейности от проекта. Анализите са свободни за ползване от всички заинтересовани лица – за сваляне и четене. Материалите допринесят за осигуряването на качествени съвместни действия на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално, секторно и браншово равнище. Създаванат се предпоставки и инструментариум за прилагане на социалния диалог, подобряване условията на труд и колективното трудово договаряне, въвеждат се практики за управление на човешките ресурси в предприятията. Чрез анализите се идентифицират иновативни инструменти и подходи от страната и чужбина, с цел прилагането им в практиката:

 • Действия за апробиране, тестване, подготовка за масово въвеждане на методологии, практики, модели и инструменти в целевите сфери на операцията;
 • Разработване и пилотно тестване на нови механизми, социални стандарти и инструменти за въздействие върху организацията на труда и качеството на заетостта в предприятията, колективното трудово договаряне и социалния диалог.

 

 

Увод

Глава първа Изисквания на Кодекса на труда свързани с колективното трудоводоговаряне, като процес и процедура.

Глава втора Колективен трудов договор –раздели, законови възможности, допустимо договаряне на клаузи, примерни текстове.

Глава трета Подготовка за преговори. Провеждане на преговори. Спорове

Свали целия Наръчник (*.pdf)

Настоящият Анализ е в тясна връзка с действията на основните членове на КНСБ от бюджетния сектор и техните териториални структури, както и на Областните и Общински координатори на КНСБ, за разширяване на полето и укрепване на колективното трудово договаряне, за дейности, финансирани от общинските бюджети -и в тази насока, за институционализиране на тристранния диалог по общини, гарантиране на неговата ефективност, в т.ч. и по отношение подкрепа на колективното трудово договаряне. Във връзка е с усилиятани за разширяване на предметното поле от договорености и повишаване на ефективността на експертните ни структури в процеса на преговори, сключване и следене за изпълнение на КТД по общини.

Анализът е подготвен, съобразно приета Методология и инструментариум за разработка на Секторни анализи на социалния диалог и колективното трудово договаряне, от основни членове на КНСБ.

В съдържателен план, разработката е представена в три раздела:

В Първи раздел е представен обзор на процесите на договаряне -картината на субектите на договаряне и на сключените и действащи КТД, с добри практики и проблеми, за дейности, ”образование”, „здравеопазване”, „социални услуги” и „култура”. Обобщени са основни изводи, препоръки и очаквания, насочени към: държавата във връзка с проблемите, произтичащи от правната рамка и от необходимостта за нейното усъвършенстване; работодателите и техните териториални структури; партньорите от общините, в т.ч. и НСОРБ.

Във Втори раздел e представен специфичния експертен и политически поглед на Синдиката на българските учители/СБУ/ и Федерацията на синдикатите в здравеопазването/ФСЗ/ относно диалога и колективното трудово договаряне за дейности ”образование” и „здравеопазване”, финансирани от общинските бюджети – с добри практикии проблеми, с основни изводи, предложения, препоръки и методически насоки.

В Трети раздел – Методическа част -Методическо помагало, са представени методически препоръки, свързани с финансирането на делегираните дейности по функции и поведението на синдикалните структури в процеса на диалог и договаряне; предизвикателствата, свързани с анализ на изпълнение на бюджетите; конкретни технологични стъпки за подготовката на екипите, преди старта на преговорите.

В Приложения са представени Модели на КТД задейности „образование” и „здравеопазване” от СБУ и ФСЗ, и др. документи.

Свали целия Анализ (*.pdf)

ЧАСТ І

 1. Уводни бележки, в това число връзките с предмета на проекта.Общи въпроси, цели и задачи на конвенцията, втъкани в нейния Преамбюл.
 2. Обхват и дефиниции.
 3. Предметен обхват.
  -Право на организиране и неговата защита;
  -Статут на организациите на сдружените наети лица;
  -Условия за наемане и осъществяванена права по възникналотоправоотношение, ред за наемане и условя за работа;
  -Уреждане  на  споровете,  възникнали  във  връзка  с  определянето  на  условията  за наемане на работа и осъществяването на работа;-Упражняване на граждански и политически права.

ЧАСТ ІІ

 1. Данни и примери за/от държави ратифицирали Конвенция 151 МОТ.
 2. Характерни  особености  и  затруднения  произтичащи  от  тях  по  отношение обхвата на Конвенция 151 МОТ, някои обобщения.
 3. Заключителни обобщениязапубличния сектор в държавите от ЕС.

ЧАСТ ІІІ

 1. Принципни насоки с оглед приложението на Конвенцията в България.
 2. Насоки за изменения и допълнения в действащото законодателство.
 3. Насоки  и  очаквания    за  изменения  свързани  с  правото  на  сдружаване  и производните от него колективнодоговаряне, колективниспорове и решаването им.

Свали целия Анализ (*.zip)

Уводни бележки

КНСБ отдавна настоява за ратификацията на Конвенция №154/1981г. на МОТ. В основата на предложението стои необходимостта за по-нататъшното развитие на социалния диалог, респ. колективното трудово договаряне в България предвид:

 • исторически оформилия се процес на Колективното трудово договаряне, чието ново начало в България бе положено през 1992г. (ДВ, бр. 100 от 1992г.);
 • реалните резултати от процесите на колективно догваряне и ефекта на сключенте колективни договори в България през годините в периода от 1992г. вкл. до момента;
 • акцентът който се поставя в международен мащаб на бъдещето развитие на социалния диалог и колективното трудово договаряне (докладът на МОТ – Бъдещето на труда и Декларацията на МОТ от 2019г. и други международни документи)

Свали целия Анализ (*.zip)