Аналитични разработки

В тази секция ще бъдат качвани финалните версии на аналитичните разработки по всички дейности от проекта. Анализите са свободни за ползване от всички заинтересовани лица – за сваляне и четене. Материалите допринесят за осигуряването на качествени съвместни действия на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално, секторно и браншово равнище. Създаванат се предпоставки и инструментариум за прилагане на социалния диалог, подобряване условията на труд и колективното трудово договаряне, въвеждат се практики за управление на човешките ресурси в предприятията. Чрез анализите се идентифицират иновативни инструменти и подходи от страната и чужбина, с цел прилагането им в практиката:

  • Действия за апробиране, тестване, подготовка за масово въвеждане на методологии, практики, модели и инструменти в целевите сфери на операцията;
  • Разработване и пилотно тестване на нови механизми, социални стандарти и инструменти за въздействие върху организацията на труда и качеството на заетостта в предприятията, колективното трудово договаряне и социалния диалог.

 

 

Уводни бележки

КНСБ отдавна настоява за ратификацията на Конвенция №154/1981г. на МОТ. В основата на предложението стои необходимостта за по-нататъшното развитие на социалния диалог, респ. колективното трудово договаряне в България предвид:

  • исторически оформилия се процес на Колективното трудово договаряне, чието ново начало в България бе положено през 1992г. (ДВ, бр. 100 от 1992г.);
  • реалните резултати от процесите на колективно догваряне и ефекта на сключенте колективни договори в България през годините в периода от 1992г. вкл. до момента;
  • акцентът който се поставя в международен мащаб на бъдещето развитие на социалния диалог и колективното трудово договаряне (докладът на МОТ – Бъдещето на труда и Декларацията на МОТ от 2019г. и други международни документи)

Свали целия Анализ (*.zip)