Аналитични разработки

В тази секция ще бъдат качвани финалните версии на аналитичните разработки по всички дейности от проекта. Анализите са свободни за ползване от всички заинтересовани лица – за сваляне и четене. Материалите допринесят за осигуряването на качествени съвместни действия на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално, секторно и браншово равнище. Създаванат се предпоставки и инструментариум за прилагане на социалния диалог, подобряване условията на труд и колективното трудово договаряне, въвеждат се практики за управление на човешките ресурси в предприятията. Чрез анализите се идентифицират иновативни инструменти и подходи от страната и чужбина, с цел прилагането им в практиката:

  • Действия за апробиране, тестване, подготовка за масово въвеждане на методологии, практики, модели и инструменти в целевите сфери на операцията;
  • Разработване и пилотно тестване на нови механизми, социални стандарти и инструменти за въздействие върху организацията на труда и качеството на заетостта в предприятията, колективното трудово договаряне и социалния диалог.

 

 

Многонационалните компании и развитието на индустриалните отношения в тях повече от петнадесет години са част от изследователския интерес на Института за социални и синдикални изследвания. През 1998 г. ИССИ проведе първото си изследване в 8 поделения на мултинационални компании на територията на България, през 2003 г. със същата методика бяха изследвани вече 18 поделения на МНК, а през 2008 г. - 23 поделения на МНК. Предпоследното изследване, проведено в периода октомври 2013 – март 2014 година, повтаря предишните три, но обхватът е разширен до 27 поделения. Настоящото изследване е проведено в рамките на проекта „ Подобряване на адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на социалните партньори на национално, секторно и браншово равнище”, по ОПРЧР. То обхваща 32 поделения на МНК в България.

Свали като PDF

През  последните  десетилетия  процесът  на  колективно  представителство  на работниците и работодателите, на социален диалог и колективно  договаряне е изправен пред  редица предизвикателства и много трудности. Финансовите кризи, дигитализацията и  другите  иновации,  както  и  реформите  в  трудовите  пазари  до  голяма  степен  са променили  обхвата и функционирането на системите за социален диалог и колективно договаряне.  Обща  тенденция  е  обхватът  на  работниците,  членове  на    синдикати  и обхватът  на  работниците  и  предприятията,  които  са  покрити  с  колективни  трудови договори, да намалява през последните десетилетия. Такава е ситуацията и в повечето страни-членки на ОИСР и на ЕС Все по-често се пренебрегва ролята на колективното договаряне като институция и инструменти за постигане на равновесие на пазара на труда.

Свали целия Анализ (*.pdf)

Съдържание:

1. Дискриминация и тормоз на работното място

  • Определение
  • Видове тормоз на работното място
  • Примери
  • Жертва ли си на тормоз на работното място
  • Какво да правиш, ако си жертва на тормоз

2. В състояние ли е работодателят да предотврати всички форми на дискриминация на работното място
3. Предотвратяване на дискриминацията на работното място
4. Ръководство за включване на клаузи, които гарантират анти-диксриминация и превенция на стреса и насилието на работното място в текстовете на КТД

Свали целия Анализ (*.pdf)

На 17 ноември 2017 г. в Гьотеборг, Швеция, по време на Социалната среща на върха за справедливи работни места и растеж заедно с прокламирането на Европейския стълб на социалните права бе оповестена инициативата на Европейската комисия относно проект на нова Директива за предвидими и прозрачни условия на труд. Същата е част от пакета за социална справедливост на Европейскта комисия.

Свали целия Анализ (*.pdf)

 

Социалният диалог и колективното договаряне в България се развиват в контекста и под влияние на процесите в Европа и света, където през последните десетилетия се наблюдават значителни промени в индустриалните отношения. Много от тях са част от дългосрочните тенденции, засягащи институциите и процесите, важни за индустриалните отношения, както и тенденции, причинени от бързо променящата се социално-икономическа среда в условията на европейска интеграция и глобализация. В много страни от ЕС системите за колективно договаряне са на кръстопът. Технологичните и организационните промени, глобалната конкуренция и тенденцията към децентрализация на договарянето чрез реформи през 90-те години на миналия век и по време на световната финансова криза се отразиха върху ролята на синдикатите и организациите на работодателите и намалиха обхвата на колективното договаряне.

Свали целия Анализ (*.pdf)

Меморандум - сектор ВиК - Свали споразумение (*.zip)

Меморандум - сектор Култура - Свали споразумение (*.zip)

Меморандум - сектор Металоиндустрия - Свали споразумение (*.zip)

Меморандум - сектор Минерални суровини - Свали споразумение (*.zip)

Меморандум - сектор Производство на метали - Свали споразумение (*.zip)

Меморандум - сектор Химия - Свали споразумение (*.zip)

Меморандум - сектор Хранителна промишленост - Свали споразумение (*.zip)

Меморандуми - сектор Лека промишленост - Свали споразумение (*.zip)

Меморандуми - сектор Строителство - Свали споразумение (*.zip)

Секторен анализ - ВиК - Свали целия анализ (*.zip)

Секторен анализ - Държавно управление и организации - Свали целия анализ (*.zip)

Секторен анализ - Енергетика - Свали целия анализ (*.zip)

Секторен анализ - Здравеопазване - Свали целия анализ (*.zip)

Секторен анализ - Образование - Свали целия анализ (*.zip)

Секторен анализ - Производство на метали - Свали целия анализ (*.zip)

Секторен анализ - Производство на пиво - Свали целия анализ (*.zip)

Секторен анализ - Съобщения - Свали целия анализ (*.zip)

Секторни анализи - Култура - Свали анализите (*.zip)

Секторни анализи - Лека промишленост - Свали анализите (*.zip)

Секторни анализи - Металоиндустрия - Свали анализите (*.zip)

Секторни анализи - Минерални суровини - Свали снализите (*.zip)

Секторни анализи - Селско стопанство - Свали анализите (*.zip)

Секторни анализи - Строителство - Свали анализите (*.zip)

Секторни анализи - Транспорт - Свали анализите (*.zip)

Секторни анализи - Търговия - Свали анализите (*.zip)

Секторни анализи - Химия - Свали анализите (*.zip)

Секторни анализи - Хранителна промишленост - Свали анализите (*.zip)

1.Уводни бележки. Общи въпроси.

Конвенция №190/2019г. за премахване на насилието и тормоза в областта на труда (заедно с Препоръка №206 относно насилието и тормоза) е приета от юбилейната 108 сесия на МОТ през м.юни 2019г., когато бе отбелязана 100 годишнината от учредяването на Международната организация на труда. Конвенцията и Препоръката имат за цел да установят приобщаващ, интегриран вкл. и към аспектите на пола, подход за предотвратяване и премахване на насилието и тормоза в сферата на труда.

Свали целия Анализ (*.pdf)

  • Преглед на българското законодателството и предложения за промени в него с цел надграждане на индивидуалните трудови и осигурителниправана атипично заетите лица.
  • Нови възможности за покритие чрез колективно трудово договаряне и усъвършенстванена обхватана колективното договаряне за работещи, чрез предприятия, осигуряващи временна работа, както и за работещи дистанционно, надомно и чрез други атипични форми на труд (онлайн работници и зависими самонаети и др.)

Свали целия Анализ (*.pdf)