Пакет от предложения и механизми за въздействие в рамките на Европейския семестър

Ролята на Европейския семестър и синдикалните позиции
Европейският семестър се появява във връзка с Пакта за стабилност и растеж като нов тип механизъм за координация на националните политики, редовно проследяване и по-бързи санкции за нарушаване на правилата през цялата година. Това се предпоставя от цикличния му характер и взаимната обвързаност на фазите в него.
В своята десетгодишна история Европейският семестър претърпя съществени промени, особено по отношение на заложените приоритети и прилаганите подходи. От цикъла 2013 г. Съвместният доклад по заетостта (СДЗ) включва и набор от индикатори (Social scoreboard) за мониторинг на ключови области, като безработица и заетост, младежка безработица, реален ръст на дохода в домакинствата, риск от бедност и социално изключване и неравенства в доходите.

Свали като ПДФ