Изготвяне на периодичен анализ на степента на съответствие на индикаторите със заложените целеви показатели по приоритетни направления

Настоящият анализ е втори пореден в рамките на проекта. Съгласно разработената и приложена за пръв път през 2020 г. методика и инструментариум на изследването, „КТД и РЗ” - скорборд представлява набор от показатели, индикатори и целеви ориентири за тяхната оценка в сферата на колективното трудово договаряне (КТД) и работната заплата. Колективното договаряне е най-важният инструмент на синдикатите за въздействие върху ръста на работните заплати. Извън чисто пазарните механизми на влияние, този инструмент играе основна роля като регулатор на пазара на труда. В тази връзка е необходимо формулирането на приоритети, които се следват с оглед реализирането на конкретно поставени цели с различен времеви хоризонт.

Свалета като PDF