Коментар на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда ДВ, бр.107/ 18.12.2020г.

Настоящият коментар на ЗИД на КТ е своеобразно допълнение на Наръчника  по колективно трудово договаряне, който беше подготвен в началото на годината в рамките на проекта„Подобряване адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на социалните партньори на национално, секторно и браншово ниво“.  
Той  представяпоследнитеизменения  и  допълнения  в  КТ(ДВ, бр.107/2020г.), които могат да бъдат  предмет на колективно договаряне и на трите негови равнища.В него се съдържат и разяснителнитекстове по други изменения в КТ, които нямат пряка връзка с КТД, но биха били полезни за синдикалните членове и активи разбира се за работниците и служителите.

Свали целия Коментар (*.pdf)