Социален диалог и колективно трудово договаряне в страните от ЕС и други развити страни-анализ на тенденциите

През  последните  десетилетия  процесът  на  колективно  представителство  на работниците и работодателите, на социален диалог и колективно  договаряне е изправен пред  редица предизвикателства и много трудности. Финансовите кризи, дигитализацията и  другите  иновации,  както  и  реформите  в  трудовите  пазари  до  голяма  степен  са променили  обхвата и функционирането на системите за социален диалог и колективно договаряне.  Обща  тенденция  е  обхватът  на  работниците,  членове  на    синдикати  и обхватът  на  работниците  и  предприятията,  които  са  покрити  с  колективни  трудови договори, да намалява през последните десетилетия. Такава е ситуацията и в повечето страни-членки на ОИСР и на ЕС Все по-често се пренебрегва ролята на колективното договаряне като институция и инструменти за постигане на равновесие на пазара на труда.

Свали целия Анализ (*.pdf)