Анализ за състоянието на секторния социален диалог и секторното колективно трудово договаряне в България

Социалният диалог и колективното договаряне в България се развиват в контекста и под влияние на процесите в Европа и света, където през последните десетилетия се наблюдават значителни промени в индустриалните отношения. Много от тях са част от дългосрочните тенденции, засягащи институциите и процесите, важни за индустриалните отношения, както и тенденции, причинени от бързо променящата се социално-икономическа среда в условията на европейска интеграция и глобализация. В много страни от ЕС системите за колективно договаряне са на кръстопът. Технологичните и организационните промени, глобалната конкуренция и тенденцията към децентрализация на договарянето чрез реформи през 90-те години на миналия век и по време на световната финансова криза се отразиха върху ролята на синдикатите и организациите на работодателите и намалиха обхвата на колективното договаряне.

Свали целия Анализ (*.pdf)