Анализ на тудовоправния и осигурителен статут на лицата, наети при атипични форми на заетост.

  • Преглед на българското законодателството и предложения за промени в него с цел надграждане на индивидуалните трудови и осигурителниправана атипично заетите лица.
  • Нови възможности за покритие чрез колективно трудово договаряне и усъвършенстванена обхватана колективното договаряне за работещи, чрез предприятия, осигуряващи временна работа, както и за работещи дистанционно, надомно и чрез други атипични форми на труд (онлайн работници и зависими самонаети и др.)

Свали целия Анализ (*.pdf)