Анализ на добри практики и на основни проблеми в диалога и на колективното трудово договаряне по общини за дейности, финансирани от общинските бюджети

Настоящият Анализ е в тясна връзка с действията на основните членове на КНСБ от бюджетния сектор и техните териториални структури, както и на Областните и Общински координатори на КНСБ, за разширяване на полето и укрепване на колективното трудово договаряне, за дейности, финансирани от общинските бюджети -и в тази насока, за институционализиране на тристранния диалог по общини, гарантиране на неговата ефективност, в т.ч. и по отношение подкрепа на колективното трудово договаряне. Във връзка е с усилиятани за разширяване на предметното поле от договорености и повишаване на ефективността на експертните ни структури в процеса на преговори, сключване и следене за изпълнение на КТД по общини.

Анализът е подготвен, съобразно приета Методология и инструментариум за разработка на Секторни анализи на социалния диалог и колективното трудово договаряне, от основни членове на КНСБ.

В съдържателен план, разработката е представена в три раздела:

В Първи раздел е представен обзор на процесите на договаряне -картината на субектите на договаряне и на сключените и действащи КТД, с добри практики и проблеми, за дейности, ”образование”, „здравеопазване”, „социални услуги” и „култура”. Обобщени са основни изводи, препоръки и очаквания, насочени към: държавата във връзка с проблемите, произтичащи от правната рамка и от необходимостта за нейното усъвършенстване; работодателите и техните териториални структури; партньорите от общините, в т.ч. и НСОРБ.

Във Втори раздел e представен специфичния експертен и политически поглед на Синдиката на българските учители/СБУ/ и Федерацията на синдикатите в здравеопазването/ФСЗ/ относно диалога и колективното трудово договаряне за дейности ”образование” и „здравеопазване”, финансирани от общинските бюджети – с добри практикии проблеми, с основни изводи, предложения, препоръки и методически насоки.

В Трети раздел – Методическа част -Методическо помагало, са представени методически препоръки, свързани с финансирането на делегираните дейности по функции и поведението на синдикалните структури в процеса на диалог и договаряне; предизвикателствата, свързани с анализ на изпълнение на бюджетите; конкретни технологични стъпки за подготовката на екипите, преди старта на преговорите.

В Приложения са представени Модели на КТД задейности „образование” и „здравеопазване” от СБУ и ФСЗ, и др. документи.

Свали целия Анализ (*.pdf)