Анализ на Конвенция №151/1978г. на МОТ за трудовите отношения в държавните служби

ЧАСТ І

 1. Уводни бележки, в това число връзките с предмета на проекта.Общи въпроси, цели и задачи на конвенцията, втъкани в нейния Преамбюл.
 2. Обхват и дефиниции.
 3. Предметен обхват.
  -Право на организиране и неговата защита;
  -Статут на организациите на сдружените наети лица;
  -Условия за наемане и осъществяванена права по възникналотоправоотношение, ред за наемане и условя за работа;
  -Уреждане  на  споровете,  възникнали  във  връзка  с  определянето  на  условията  за наемане на работа и осъществяването на работа;-Упражняване на граждански и политически права.

ЧАСТ ІІ

 1. Данни и примери за/от държави ратифицирали Конвенция 151 МОТ.
 2. Характерни  особености  и  затруднения  произтичащи  от  тях  по  отношение обхвата на Конвенция 151 МОТ, някои обобщения.
 3. Заключителни обобщениязапубличния сектор в държавите от ЕС.

ЧАСТ ІІІ

 1. Принципни насоки с оглед приложението на Конвенцията в България.
 2. Насоки за изменения и допълнения в действащото законодателство.
 3. Насоки  и  очаквания    за  изменения  свързани  с  правото  на  сдружаване  и производните от него колективнодоговаряне, колективниспорове и решаването им.

Свали целия Анализ (*.zip)