Аналитични разработки

В тази секция ще бъдат качвани финалните версии на аналитичните разработки по всички дейности от проекта. Анализите са свободни за ползване от всички заинтересовани лица – за сваляне и четене. Материалите допринесят за осигуряването на качествени съвместни действия на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално, секторно и браншово равнище. Създаванат се предпоставки и инструментариум за прилагане на социалния диалог, подобряване условията на труд и колективното трудово договаряне, въвеждат се практики за управление на човешките ресурси в предприятията. Чрез анализите се идентифицират иновативни инструменти и подходи от страната и чужбина, с цел прилагането им в практиката:

 • Действия за апробиране, тестване, подготовка за масово въвеждане на методологии, практики, модели и инструменти в целевите сфери на операцията;
 • Разработване и пилотно тестване на нови механизми, социални стандарти и инструменти за въздействие върху организацията на труда и качеството на заетостта в предприятията, колективното трудово договаряне и социалния диалог.

 

 

Шестият годишен доклад за резултатите от колективното договаряне на работните заплати обхваща действията на Конфедерацията за периода 2020 г. и началото на 2021 г., като отразява координираните усилия на синдикалните структури за изпълнение на зададените приоритети от колективните органи на КНСБ, отразени в Петия годишен доклад, изготвен и приет през м.юли 2020 г.
Настоящият доклад е изготвен в ситуация на продължаваща пандемия Covid-19 и предприети мерки за преодоляването на последствията. В тази обстановка КНСБ продължи реализацията на кампанията си за увеличаване на доходите и ръст при договарянето на трудовите възнаграждения на работниците и служителите, въпреки че действията ни бяха подложени на сериозно изпитание.

Свали като PDF

Настоящият анализ е втори пореден в рамките на проекта. Съгласно разработената и приложена за пръв път през 2020 г. методика и инструментариум на изследването, „КТД и РЗ” - скорборд представлява набор от показатели, индикатори и целеви ориентири за тяхната оценка в сферата на колективното трудово договаряне (КТД) и работната заплата. Колективното договаряне е най-важният инструмент на синдикатите за въздействие върху ръста на работните заплати. Извън чисто пазарните механизми на влияние, този инструмент играе основна роля като регулатор на пазара на труда. В тази връзка е необходимо формулирането на приоритети, които се следват с оглед реализирането на конкретно поставени цели с различен времеви хоризонт.

Свалета като PDF

 • Модул 1: Какво е добре да знаем за кредитите
 • Модул 2: Митовете при теглене на кредит
 • Модул 3: Правата ми при теглене на потребителски кредит
 • Модул 4: Съвети при теглене на бързи кредити
 • МОДУЛ 5: Какво не може да ни вземе съдия изпълнителят
 • модул 6: Управление на личните финанси
 • Модул 7: Търговскоправна рамка

Свали (*.pdf)

От началото на европейската интеграция, европейските социални партньори заемат важна роля в областта на социалната политика. Европейската комисия се консултира с тях преди да направи законодателни предложения по социални въпроси. В резултат, европейските социални партньори в редица случаи влияят на формирането на европейското законодателството в областта на социалната политика и са допринесли значително за определянето на европейските социални стандарти. Вече съществуват добре развити тристранни и двустранни структури, чиято работа дава осезаеми резултати, в това число и редица споразумения, прилагани чрез законодателството на ЕС.

Свали (*.pdf)

Настоящият коментар на ЗИД на КТ е своеобразно допълнение на Наръчника  по колективно трудово договаряне, който беше подготвен в началото на годината в рамките на проекта„Подобряване адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на социалните партньори на национално, секторно и браншово ниво“.  
Той  представяпоследнитеизменения  и  допълнения  в  КТ(ДВ, бр.107/2020г.), които могат да бъдат  предмет на колективно договаряне и на трите негови равнища.В него се съдържат и разяснителнитекстове по други изменения в КТ, които нямат пряка връзка с КТД, но биха били полезни за синдикалните членове и активи разбира се за работниците и служителите.

Свали целия Коментар (*.pdf)

Многонационалните компании и развитието на индустриалните отношения в тях повече от петнадесет години са част от изследователския интерес на Института за социални и синдикални изследвания. През 1998 г. ИССИ проведе първото си изследване в 8 поделения на мултинационални компании на територията на България, през 2003 г. със същата методика бяха изследвани вече 18 поделения на МНК, а през 2008 г. - 23 поделения на МНК. Предпоследното изследване, проведено в периода октомври 2013 – март 2014 година, повтаря предишните три, но обхватът е разширен до 27 поделения. Настоящото изследване е проведено в рамките на проекта „ Подобряване на адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на социалните партньори на национално, секторно и браншово равнище”, по ОПРЧР. То обхваща 32 поделения на МНК в България.

Свали като PDF

През  последните  десетилетия  процесът  на  колективно  представителство  на работниците и работодателите, на социален диалог и колективно  договаряне е изправен пред  редица предизвикателства и много трудности. Финансовите кризи, дигитализацията и  другите  иновации,  както  и  реформите  в  трудовите  пазари  до  голяма  степен  са променили  обхвата и функционирането на системите за социален диалог и колективно договаряне.  Обща  тенденция  е  обхватът  на  работниците,  членове  на    синдикати  и обхватът  на  работниците  и  предприятията,  които  са  покрити  с  колективни  трудови договори, да намалява през последните десетилетия. Такава е ситуацията и в повечето страни-членки на ОИСР и на ЕС Все по-често се пренебрегва ролята на колективното договаряне като институция и инструменти за постигане на равновесие на пазара на труда.

Свали целия Анализ (*.pdf)

Съдържание:

1. Дискриминация и тормоз на работното място

 • Определение
 • Видове тормоз на работното място
 • Примери
 • Жертва ли си на тормоз на работното място
 • Какво да правиш, ако си жертва на тормоз

2. В състояние ли е работодателят да предотврати всички форми на дискриминация на работното място
3. Предотвратяване на дискриминацията на работното място
4. Ръководство за включване на клаузи, които гарантират анти-диксриминация и превенция на стреса и насилието на работното място в текстовете на КТД

Свали целия Анализ (*.pdf)