Аналитични разработки

В тази секция ще бъдат качвани финалните версии на аналитичните разработки по всички дейности от проекта. Анализите са свободни за ползване от всички заинтересовани лица – за сваляне и четене. Материалите допринесят за осигуряването на качествени съвместни действия на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално, секторно и браншово равнище. Създаванат се предпоставки и инструментариум за прилагане на социалния диалог, подобряване условията на труд и колективното трудово договаряне, въвеждат се практики за управление на човешките ресурси в предприятията. Чрез анализите се идентифицират иновативни инструменти и подходи от страната и чужбина, с цел прилагането им в практиката:

  • Действия за апробиране, тестване, подготовка за масово въвеждане на методологии, практики, модели и инструменти в целевите сфери на операцията;
  • Разработване и пилотно тестване на нови механизми, социални стандарти и инструменти за въздействие върху организацията на труда и качеството на заетостта в предприятията, колективното трудово договаряне и социалния диалог.

 

 

Ролята на Европейския семестър и синдикалните позиции
Европейският семестър се появява във връзка с Пакта за стабилност и растеж като нов тип механизъм за координация на националните политики, редовно проследяване и по-бързи санкции за нарушаване на правилата през цялата година. Това се предпоставя от цикличния му характер и взаимната обвързаност на фазите в него.
В своята десетгодишна история Европейският семестър претърпя съществени промени, особено по отношение на заложените приоритети и прилаганите подходи. От цикъла 2013 г. Съвместният доклад по заетостта (СДЗ) включва и набор от индикатори (Social scoreboard) за мониторинг на ключови области, като безработица и заетост, младежка безработица, реален ръст на дохода в домакинствата, риск от бедност и социално изключване и неравенства в доходите.

Свали като ПДФ

На 25 ноември Европейският парламент (ЕП) гласува с голямо мнозинство да се започнат преговори с Европейския съвет по проекта за Директива за справедливи и адекватни минимални работни заплати въз основа на доклада, който бе приет на 11 ноември от Комисията по заетостта и социалните въпроси. Самият факт, че проектът е приет от изключително широк политически спектър, е ясна оценка за важността и целесъобразността на директивата. Справката показва, че 17-те представители на България в Европарламента са участвали в гласуването, като 16 от тях са подкрепили проекта и само един се е въздържал.

Свали като ПДФ

Въведение
Този раздел разглежда тенденциите в развитието на пазара на труда и съпътстващите ги в Европа социални промени през последните две години.. Разбира се, на първо място 2020 и 2021 г. бяха белязани от пандемията Covid-19, която предизвика драстични политически интервенции в ежедневния живот, силно повлияли и формирали пазара на труда. Макар че възстановяването изглежда върви добре, подкрепено от широка ваксинационна кампания в цяла Европа през първото и особено през второто тримесечие на 2021 г., икономическият растеж вероятно ще достигне предкризисното си ниво през лятото на 2022 г., а възстановяването на заетостта, особено що касае отработените часове, все още не се вижда (Jestl and Stehrer 2021; OECD 2021).
Кризата подкопа напредъка, постигнат предишните няколко години в Европа по отношение ръст на заетостта и повече равнопоставеност. Благодарение на безпрецедентните публични разходи и подкрепата на национално и европейско ниво работещото население до известна степен беше относително защитено. Делът на банкрутите беше по-нисък отпреди, отбелязан бе умерен спад в заетостта, напр. в сравнение с този в САЩ, а средният разполагаем доход дори нарасна (Clark et al. 2021; OECD 2021). Въпреки тези постижения въздействието на кризата не засегна равномерно всички. Вместо това на преден план изпъкнаха съществуващи дефекти и потенциални структурни недостатъци, особено засягащи младите, мигрантите и нискообразованите работници. Следователно, налице е напълно реален риск от нарастване на неравенството в пост-пандемичния период, когато отпаднат схемите за краткосрочна публична подкрепа (Adams-Prassl et al. 2020; Jestl and Stehrer 2021).

Свали като ПДФ

Шестият годишен доклад за резултатите от колективното договаряне на работните заплати обхваща действията на Конфедерацията за периода 2020 г. и началото на 2021 г., като отразява координираните усилия на синдикалните структури за изпълнение на зададените приоритети от колективните органи на КНСБ, отразени в Петия годишен доклад, изготвен и приет през м.юли 2020 г.
Настоящият доклад е изготвен в ситуация на продължаваща пандемия Covid-19 и предприети мерки за преодоляването на последствията. В тази обстановка КНСБ продължи реализацията на кампанията си за увеличаване на доходите и ръст при договарянето на трудовите възнаграждения на работниците и служителите, въпреки че действията ни бяха подложени на сериозно изпитание.

Свали като PDF

Настоящият анализ е втори пореден в рамките на проекта. Съгласно разработената и приложена за пръв път през 2020 г. методика и инструментариум на изследването, „КТД и РЗ” - скорборд представлява набор от показатели, индикатори и целеви ориентири за тяхната оценка в сферата на колективното трудово договаряне (КТД) и работната заплата. Колективното договаряне е най-важният инструмент на синдикатите за въздействие върху ръста на работните заплати. Извън чисто пазарните механизми на влияние, този инструмент играе основна роля като регулатор на пазара на труда. В тази връзка е необходимо формулирането на приоритети, които се следват с оглед реализирането на конкретно поставени цели с различен времеви хоризонт.

Свалета като PDF

  • Модул 1: Какво е добре да знаем за кредитите
  • Модул 2: Митовете при теглене на кредит
  • Модул 3: Правата ми при теглене на потребителски кредит
  • Модул 4: Съвети при теглене на бързи кредити
  • МОДУЛ 5: Какво не може да ни вземе съдия изпълнителят
  • модул 6: Управление на личните финанси
  • Модул 7: Търговскоправна рамка

Свали (*.pdf)

От началото на европейската интеграция, европейските социални партньори заемат важна роля в областта на социалната политика. Европейската комисия се консултира с тях преди да направи законодателни предложения по социални въпроси. В резултат, европейските социални партньори в редица случаи влияят на формирането на европейското законодателството в областта на социалната политика и са допринесли значително за определянето на европейските социални стандарти. Вече съществуват добре развити тристранни и двустранни структури, чиято работа дава осезаеми резултати, в това число и редица споразумения, прилагани чрез законодателството на ЕС.

Свали (*.pdf)

Настоящият коментар на ЗИД на КТ е своеобразно допълнение на Наръчника  по колективно трудово договаряне, който беше подготвен в началото на годината в рамките на проекта„Подобряване адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на социалните партньори на национално, секторно и браншово ниво“.  
Той  представяпоследнитеизменения  и  допълнения  в  КТ(ДВ, бр.107/2020г.), които могат да бъдат  предмет на колективно договаряне и на трите негови равнища.В него се съдържат и разяснителнитекстове по други изменения в КТ, които нямат пряка връзка с КТД, но биха били полезни за синдикалните членове и активи разбира се за работниците и служителите.

Свали целия Коментар (*.pdf)