Проект BG05M9OP001-1.051-0003

„Подобряване адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на социалните партньори на национално, секторно и браншово ниво“

За проекта

Цел на проекта

Насърчаване на съвместните действия на социалните партньори в процеса на разработването и въвеждането на нови практики и инструменти за адаптиране на предприятията в избрани сфери на действие , както и във връзка с разширяването на приложното поле на добре функциониращ социален диалог и колективно трудово договаряне.

Финансиране:

Обща стойност: 2 309 121,50 лв., от които
1 962 753,28 лв. европейско и 346 368,22 лв. национално съфинансиране

Срокове

Начало: 01.09.2019
Край: 01.03.2022

Повече за курсовете

Повече за курсовете

Как се провеждат курсовете?
Всички онлайн курсове на КНСБ се провеждат само в дистанционна форма. Всеки участник ще има достъп до курса в рамките на 2 седмици, като в този период платформата ще е достъпна 24 часа в денонощието. Всеки участник ще влиза с индивидуална парола за достъп, издадена от администратор.

Как се оценяват участниците?
Всеки курс завършва с тест за проверка на знанията. При резултат по-висок от 70%, курсът се смята за успешно завършен.

Издава ли се Сертификат?
При успешно завършен курс се издава Сертификат, който се генерира от системата и всеки участник може да си го изтегли оттам.